2019-10-31 — INTERVJU

“Det är en självklarhet att alla elever ska ha tillgång till läs- och skrivverktyg”

 För Skoldatateket i Stockholms Stad är en tillgänglig lärmiljö av stor vikt.             Häng med när de berättar om utmaningar och lärdomar, men naturligtvis också   om möjligheter de ser och framsteg som gjorts.

Hej! Vilka är ni och vad gör ni? Berätta!
Vi är ett team på två specialpedagoger och en IKT-pedagog, Camilla Liljedahl, Karin Källander och Sara Lindqvist. Utöver oss tre har vi ovärderlig hjälp av Chrissie, Peder och Leia som stöttar med teknik, hemsida, uppbyggnad av E-utbildning med mera.

Vi erbjuder kompetensutveckling till pedagoger i Stockholms kommunala grundskolor. Genom att föreläsa, anordna workshops, låna ut verktyg och finnas till hands, visar vi hur alternativa- och digitala verktyg kan användas för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vi har dessutom ett tätt samarbete med förvaltningens IKT-enhet för att se till så staden har program, appar och licenser som täcker det specialpedagogiska området.

Ni håller er uppdaterade om digital utveckling genom att ex åka på konferenser, nu senast på Harvard. Vad tar ni med er därifrån?
Framförallt alla spännande och givande möten där vi fick spegla vår verksamhet ur ett internationellt perspektiv. Vi fick upp ögonen för att flera länder brottas med liknande frågor som oss i Sverige. Vi verkar samtidigt ha ett gott rykte och har kommit långt i förhållningssätt, värderingar och kunskap. Många var intresserade av att höra om hur vi jobbar. Just årets konferens hade stort fokus på hur vi kan stötta elever att själva ta kommandot över sitt lärande. För att detta ska vara möjligt krävs att skolan skapar en tillgänglig lärmiljö där hänsyn tas till alla elevers variationer.

Från ert perspektiv, vad ser ni som skolans största utmaning de nästkommande tre åren?
Trots flera års investering i digital infrastruktur ser vi att lärverktygen inte alltid når ända fram till eleverna. Ojämlikheten är stor gällande pedagogers kompetens, skolledningars satsningar och konkurrens om vad skolor bör lägga sin tid och sitt fokus på. Att assisterande teknik blir en naturlig bas i alla klassrum är något vi ser som en fortsatt stor utmaning de närmaste åren. Den polariserade debatten om digitaliseringens vara eller icke vara är inte gynnsam och behöver lyftas till en annan nivå. Mer forskning på det här området tror vi är nödvändig för att en mer nyanserad bild ska bli möjlig.

Ni använder verktyg tillverkade av Claro Software, levererade av Svensk Talteknologi. Varför valde ni dessa verktyg till era elever?
Som Skoldatatek ser vi det som en självklarhet att alla elever ska ha tillgång till läs- och skrivverktyg av hög kvalitet, verktyg som dessutom fungerar på olika plattformar både i skolan och på fritiden. Svensk Talteknologi har god kontakt med produkttillverkarna vilket gör att vi som kund har möjlighet att komma med förbättringsförslag utifrån ett användarperspektiv. Vi upplever att Svensk Talteknologi möter skolans behov av ett enkelt inloggningsförfarande och ett heltäckande utbud.

Vad var viktigt för er i implementeringen av era nya Läs- och skrivverktyg från Claro Software?
Vi var överens om att implementeringen behövde ske på olika sätt och har därför med Svensk Talteknologi anordnat informationsträffar och webbinarium. Ett gott samarbete har underlättat arbetet med att sprida information till skolorna om vår nya centrala licens. Vi på Skoldatateket stöttar också enskilda skolor med visningar och support för att säkerställa att användandet kommer igång.

Idag är det många skolor som har digitala verktyg för sina elever, dock är användningen i vissa fall låg. Har ni några konkreta exempel på hur man kan öka användningen? På våra kurser är vi noga med att knyta an till den forskning som finns på området och ge praktiska exempel på hur verktygen kan användas i undervisningen. Det är exempelvis en fördel att visa alla elever nyttan med talsyntes så att det blir ett naturligt verktyg och ingen blir stigmatiserad. Vi samlar kontinuerligt in goda exempel från skolorna och följer upp påbörjade arbeten, detta dels för att lära oss själva, dels för att kunna sprida kunskap vidare.

Vill du kontakta Skoldatateket Stockholm? Klicka här för att komma till skoldatatekets hemsida >