Anders fridell
2018-12-05 — INTERVJU

“Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa alla elever att nå målen”

Anders Fridell har en viktig roll inom Järfälla kommun, han arbetar nämligen inom Skoldatateket som erbjuder tekniskt stöd till elever med behov. Anders berättar om hur han ställer sig till digitala studieverktyg, hur man bör tänka och vilka problem som finns.

Hej Anders! Vem är du och vad har du för roll på din arbetsplats?
Jag heter Anders Fridell och arbetar på Järfälla Barn och Elevhälsa, som är den centrala elevhälsa organisationen här i Järfälla. Vi består av en sammansättning av special-, tal- och socialpedagoger som tar olika uppdrag ute på skolorna när de behöver vårt stöd. Dessutom jobbar vi mycket med utbildning av personalen på skolorna. Just min roll är inom Skoldatateket, som är tekniskt stöd till elever med särskilda behov.

För många skolor och kommuner är det viktigt att kunna erbjuda tillgänglighet i form av digitala verktyg. Hur ser det ut hos er?
Det är ju oerhört viktigt för oss som kommun att alla elever har tillgång till de verktyg som de behöver för att kunna läsa och skriva. Dels så står det i våra styrdokument, både i skollag och i läroplan att man ska erbjuda det stöd och de verktyg som man behöver för att kunna nå målen. Det innebär att det inte bara är viktigt för oss som kommun utan att det är ett uppdrag man har som skolförvaltning och skolorganisation.

Har ni olika typer av digitala enheter eller håller ni er till en typ?
Vi reglerar inte vilka digitala verktyg eller enheter som skolorna har, utan vi har både PC, Mac, iPad och Chromebook. Så för oss är det jätteviktigt att ha ett verktyg som funkar på alla de här plattformarna. Inte minst för att kunna utbilda alla på samma sätt men också för att elever som byter skolor inom kommunen ska känna igen sig i vår digitala miljö.

För oss är det viktigt med breda produkter som alla elever kan använda sig av.

Är det viktigt för er att ha produkter som alla elever, oavsett läs- och skrivsvårigheter eller inte, kan använda sig av på olika sätt?
Absolut! För oss är det viktigt med breda produkter som alla elever kan använda sig av. Både de som har läs- och skrivsvårigheter men även andra elever som kan dra nytta av exempel en talsyntes eller ett anpassat rättstavningsprogram. Vi ser ju de här produkterna som verktyg för alla elever. En del av mitt uppdrag är att visa på bredden i de här verktygen – att man kan använda dem i helklass och att alla elever kan dra nytta av dem vid olika tillfällen. På så sätt blir det inte heller så utpekande för de som behöver använda det oftare.

Finns det några problem med digitala verktyg i skolan?
Visst gör det det. Jag tror att vi kan ha en övertro på elevers digitala kapacitet. Med det menar jag att vi tänker att det räcker att sätta en digital pryl i händerna på eleverna och då förväntar oss att de vet hur de ska använda det. Därför är det jätteviktigt att utbilda både elev, personal och även vårdnadshavare i hur verktygen fungerar och vilken nytta man har av dem.

Ni använder er mycket av ClaroRead, varför passar just detta er?
Till att börja med så är ClaroRead det programmet som man förskriver här i Stockholmsområdet. Vi anser att man ska använda samma program i skolan som man får föreskrivit hemma. Vidare är ClaroRead ett komplext program som innehåller de funktioner vi behöver för våra elever.

Vad är viktigast, tycker du, när det kommer till digitaliseringen i skolan?
Det viktigaste att tänka på när det gäller digitalisering tycker jag är att se det som ett verktyg. Det är inte en fråga om datorkunskap och att digitaliseringen är ett mål i sig, utan att digitaliseringen är ett verktyg för måluppfyllelse. Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa alla elever att nå målen.