Vikten av läsning
BEHOVET AV DET SKRIVA ORDET

Att skriva är viktigt i många sammanhang i livet

Vi använder skrift när vi vill berätta en historia, dela med oss av något, skriva en inköpslista eller tenta av ett ämne i skolan. När du skriver ner något, så bevaras informationen, vilket gör kunskapen av att skriva oersättlig.

Alla människor har olika lätt att lära sig skriva. För somliga blir skrivandet ett problem i både vardag, skola och arbetsliv. Svårigheterna kan bero på exempelvis dyslexi, vilket innebär svårighet med främst avkodningen, att ta till sig och automatisera kopplingen mellan bokstäver och talljud.  Ungefär 5-8% av Sveriges befolkning har dyslexi. Desto fler har läs- och skrivsvårigheter av andra orsaker. Det kan vara på grund av syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (till exempel när ett annat språk är modersmålet).

Det finns många sätt att underlätta för en person med Läs- & Skrivsvårigheter. Med bra träning och alternativa verktyg kan svårigheterna enklare hanteras. Ju tidigare åtgärder sätts in desto bättre – men det är aldrig försent att utveckla sin förmåga att skriva. Vi på Svensk Talteknologi erbjuder flertalet verktyg som underlättar skrivprocessen.

Titta gärna vidare på sajten för tips om hur man på ett roligt och effektivt sätt kan utveckla sin skrivning.