2018-11-12 — PRESSMEDDELANDE

Europeiska kommissionen – Uttalande

Centrala produkter och tjänster tillgängliga i hela EU: Uttalande av kommissionär Marianne Thyssen efter en preliminär överenskommelse mellan EU-institutionerna.

Europaparlamentet och rådet har idag nått en preliminär överenskommelse om kommissionens förslag till en europeisk tillgänglighetslag som kommer att ge personer med funktionsnedsättning i EU tillgång till många grundläggande produkter och tjänster. Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, välkomnar överenskommelsen med följande uttalande:

I dag har vi tagit ytterligare ett viktigt steg mot ett rättvisare och mer socialt EU. Den preliminära överenskommelse som ingåtts i dag kommer att leda till ett mer tillgängligt EU där personer med funktionsnedsättning har bättre förutsättningar att leva och arbeta.

Rent konkret har vi enats om gemensamma krav på tillgänglighet när det gäller centrala produkter och tjänster som telefoner, datorer, betal- och självbetjäningsterminaler, banktjänster, elektronisk kommunikation inklusive larmnumret 112, audiovisuella medietjänster, e-böcker, e-handel och vissa transporttjänster.

Den europeiska tillgänglighetslagen skapar världens största marknad för tillgängliga produkter och tjänster. Detta kommer att underlätta vardagen för fler än 80 miljoner personer med funktionsnedsättning i EU. Det kommer även att bli lättare och mer attraktivt för företag att sälja tillgängliga produkter och tjänster såväl i EU som utomlands.

Överenskommelsen om en europeisk tillgänglighetslag ger en signal om att EU är fast beslutet att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Jag vill tacka alla parter som gjort detta möjligt, och vill särskilt framhålla de insatser som gjorts av det österrikiska ordförandeskapet och dess företrädare på rådets vägnar samt av föredraganden Morten Løkkegaard och Europaparlamentets skuggföredraganden.

Jag hoppas att den här överenskommelsen bekräftas snabbt eftersom den kommer att göra stor skillnad för miljontals invånare i Europa.

Vad händer nu?

Överenskommelsen kommer att överlämnas till Ständiga representanternas kommitté (Coreper) för godkännande. Efter att EU-ländernas ständiga representanter har bekräftat överenskommelsen följer en omröstning i Europaparlamentet. Därefter ska rådet slutligen anta lagen.

Bakgrund

Fler än 80 miljoner människor i EU har någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighet är en förutsättning för att de ska kunna delta aktivt och på lika villkor i samhället. Det bidrar även till en smart och hållbar tillväxt för alla.

EU-kommissionens förslag till den europeiska tillgänglighetslagen lades fram i december 2015 och kommer att innebära fördelar både för personer med funktionsnedsättning och för företag som producerar relevanta produkter och tjänster. Utbudet av tillgängliga produkter och tjänster kommer att öka, vilket kommer att ge personer med funktionsnedsättning och många äldre möjlighet att delta mer aktivt i samhället. Tillverkare och tjänsteleverantörer kommer att kunna sälja och exportera sina produkter och tjänster i hela EU utan att behöva anpassa dem till olika nationella regler. Importerade produkter och tjänster kommer också att vara tvungna att uppfylla dessa skyldigheter och krav.

Bankomater till exempel kommer att utrustas med hörlursuttag så att personer med synnedsättning kan ta ut pengar med hjälp av talstöd. Tangentbordet kommer att ge taktil information. Bankomater kommer utöver talstödet även att vara försedda med visuella hjälpmedel (blinkande lampor) som visar var kortet ska stoppas in och var pengarna kommer ut.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller skyldigheter vad gäller tillgänglighet och ratificerades av EU 2011. De parter som har skrivit under konventionen (som EU och dess medlemsländer) måste vidta åtgärder, t.ex. införa lagar, för att garantera tillgänglighet. Utan insatser på EU-nivå skulle varje land utforma olika lagar för att uppfylla sina skyldigheter, vilket skulle leda till en allt större splittring av EU-marknaden. Gemensamma EU-insatser motverkar däremot splittring och skapar fler marknadsmöjligheter för företagen. För konsumenterna innebär detta att utbudet av tillgängliga produkter och tjänster ökar och att kostnaderna minskar. På längre sikt kan det även påverka de offentliga budgetarna positivt, eftersom fler äldre och personer med funktionsnedsättning kan klara sig själva.